Großes Banner-Bild der Gemeinde
avatar for Logo
Par Äischdall Saint-François-et-Sainte-Claire (commune de Steinfort et de Koerich)
catholic
D'Par “Äischdall St François et Ste Claire” ëmfaasst d’Dierfer vun de Gemengen Stengefort (Stengefort, Klengbetten, Hoen a Grass) a Käerch (Käerch, Goetzen, Giewel a Wandhaff) La paroisse « Äischdall St François et Ste Claire » regroupes les villages des communes de Steinfort (Steinfort, Kleinbettingen, Hagen et Grass) et de Koerich (Koerich, Goetzingen, Goeblange et Windhof)
Regular services
Sundays at 10:00Steinfort
Sundays at 11:00Koerich
Saturdays at 18:00Hagen / Kleinbettingen (Alternativ)
Par Äischdall Saint-François-et-Sainte-Claire
4 route de Luxembourg LU - 8440 Steinfort
Par Äischdall Saint-François-et-Sainte-Claire (commune de Steinfort et de Koerich)